- Košické Dni Súkromného Práva I.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

„Košické Dni Súkromného Práva I.“  


Organizátori z príspevkov, ktoré odznejú na konferencii ako aj zo zaslaných príspevkov vydajú recenzovaný zborník vedeckých prác.  
Príspevky do zborníka je potrebné zaslať najneskôr do 29. februára 2016, e-mailom na adresu KDSP.konferencia@gmail.com

Technické pokyny pre spracovanie príspevkov do monografie z konferencie:
a) Text je potrebné napísať v programe Word, súbor doc. alebo docx., písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.
b) Názov príspevku: hrubé písmo, veľkosť písma 14.
c) Poznámky pod čiarou (na konci strany): písmo Times New Roman, veľkosť písma 10, riadkovanie 1.
d) Spôsob citácie:  

VOJČÍK, P. et al. Občianske právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 386 s. ISBN 978-80-7380-402-2,
VOJČÍK, P. Spotrebiteľská zmluva (ochrana spotrebiteľa). In Bulletin slovenskej advokácie. ISBN 1335-1079, 2008, roč. 14, č. 12, s. 15-21.  
MOLNÁR, P. Rozumné hranice ochrany spotrebiteľa v procesnom práve. Zborník z konferencie Olomoucké debaty mladých právníků 2012. Praha: Leges, 2012, 211 s. ISBN: 978-80-87576-45-8,

e) Na začiatku textu je abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku.
f) Maximálny rozsah príspevku cca 15 normostrán

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky