- Košické Dni Súkromného Práva I.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia

„KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA I“
Program                    

„Plénum“

Miestnosť: A
plenárna, dátum: 20.04.2016
Moderátor: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

I. blok

13:00 13:30
Otvorenie konferencie
(prof. JUDr. Peter Vojčík,CSc., UPJŠ v Košiciach)

13:30
14:00
Loogická konzistentnosť normatívneho systému ako interpretačné pravidlo
(doc. JUDr. Marek Števček, PhD., Univerzita Komenského)

14:00
14:30
Hraniční jev práva duševního vlastnictví: přírodní léčitelství
(prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Univerzita Palackéhof v Olomouci)

14:30
15:00
Od spoločného kúpneho práva k digitálnej Európe
(doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., JUDr. Marianna Novotná, PhD., Trnavská univerzita v Trnave)

15:00
15:30
Niekoľko poznámok k Správnemu súdnemu poriadku
(JUDr. Jana Baricová, Ústavný súd Slovenskej republiky)

15:30
16:00
Rozsudok a jeho odôvodnenie podľa Civilného sporového poriadku
(JUDr. Ladislav Duditš, Krajský súd v Košiciach)

Diskusia:   16:00 17:00
Večera:   17:30
18:30
Divadelné predstavenie:   19:00

Súkromnoprávna sekcia občianske právo hmotné“
Miestnosť: A
plenárna, dátum: 21.04.2016
Moderátor: doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc., Mgr. Vladimír Filičko, PhD.

 I. blok

9:00 9:20
Emptio tollit locatum?
(doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD., UPJŠ v Košiciach)

9:20
09:40
Niekoľko poznámok k prevodu nehnuteľností v Uhorsku do roku 1918
(doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD., UPJŠ v Košiciach)

9:40
10:00
Právo stavby včera a dnes
(Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M., Univerzita Palackého v Olomouci)

10:00
10:20
Význam synalagmy v súkromnom práve
(JUDr. Marian Ďurana, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Diskusia:   10:20 10:40
Prestávka:
 10:40 11:00

II. blok

11:00 11:20
Právne následky odstúpenia od zmluvy pri prevode nehnuteľností
(doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc., UPJŠ v Košiciach)

11:20
11:40
Vyvlastňovanie pozemkov a stavieb a nútené obmedzenie vlastníckeho práva k nim
(JUDr. Milan Sudzina, PhD., UPJŠ v Košiciach)

11:40
12:00
Originární nabytí vlastnického práva a problematika bezdůvodného obohacení v rámci rekodifikace soukromého práva
(JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci)

12:00
12:20
Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú zákonným postupom a zákonným rozhodnutím

(JUDr. Ľuba Berezňaninová, UPJŠ v Košiciach)


Diskusia:   12:20 12:40
Obed:
  12:40 13:20


III.blok

13:30 13:50
Nekalé obchodní praktiky ve světle novely zákona o ochraně spotřebitele č. 378/2015
(doc. Blanka Vítová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci)

13:50
14:10
Ochrana spotrebiteľa v poistno-právnom vzťahu
(Mgr. Denisa Maková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

14:10
14:30
Aktuálne otázky zmenkového práva v SR
(JUDr. Janka Vykročová, CSc., UPJŠ v Košiciach)

14:30
14:50
Zmenka v právnom poriadku Slovenskej republiky
(Mgr. Martin Orviský)

15:10
15:30
Záložné právo a jeho výkon v právnom poriadku Slovenskej a Českej republiky
(Mgr. Eva Sihelniková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Diskusia:   15:30 15:50
Prestávka:
 16:00 16:30

IV.  blok

16:30 16:50
Joint, Solidary and Community Obligations: Approaches to Spouses
Liability for Debts in the European States

(Oleh Prostybozhenko, Kyiv University of Law)

16:50 17:10
Poučenie a informovaný súhlas pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(Mgr. Peter Koromház, UPJŠ v Košiciach)


Diskusia:   17:10
17:40
Recepcia:  19:30


„Súkromnoprávna sekcia obchodné, pracovné a rodinné právo“
Miestnosť: B, dátum: 21.04.2016
Moderátor: prof. JUDr. Ján Husár, CSc., JUDr. Natália Richterová, CSc.

I. blok

9:00 9:20
Vzťahy medzi štatutárnym orgánom a kontrolným orgánom
(JUDr. Jana Mitterpachová, PhD., JUDr. Martina Tekeliová, UPJŠ v Košiciach)

9:20
09:40
Ochodné a bankové tajomstvo
(Mgr. Andrea Peleščáková, Mgr. Andrea Ševčíková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

9:40
10:00
Problematika zastúpenia spoločníkov a limity ich spôsobilosti právne konať v rímskej societas
(JUDr. Ľuboš Dobrovič, UPJŠ v Košiciach)

Diskusia:   10:00 10:30
Prestávka:
 10:30 11:00

II. blok

11:00 11:20
Občianskoprávne inštitúty v zmluvnom pracovnom práve
(JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., UPJŠ v Košiciach)

11:20
11:40
Úroky z omeškania v pracovnom práve
(Mgr. Monika Seilerová PhD., UPJŠ v Košiciach)

11:40
12:00
Právní prostředky zaměstnavatele k ukončení pracovního poměru s šikanujícím zaměstnancem  
(Mgr. Jitka Jordánová, Univerzita Palackého v Olomouci)

Diskusia:   12:00 12:30
Obed:
  12:30 13:30

III. blok

13:30 13:50
Problematické aspekty české  právní úpravy jmenování opatrovníka (§471 zák. č. 89/2012 Sb.)
(Mgr. Barbora Hudková, Univerzita Palackého v Olomouci)

13:50
14:10
Niekoľko poznámok k postaveniu rodinného práva v rekodifikačnom procese súkromného práva
(JUDr. Natália Richterová, CSc., UPJŠ v Košiciach)

14:10
14:30
K aktuálním otázkám popírání otcovství v České republice
(Mgr. Jana Malá, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci)

14.30
14:50
Právo dítěte na rodinný život
(JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci)

14:50
15:10
Výkon rodičovské odpovědnosti po ukončení soužití rodičů
(Mgr. Radka Demjanová, Univerzita Palackého v Olomouci)

Diskusia:  15:10 16:00
Recepcia:  19:30


Sekcia práva duševného vlastníctva
Miestnosť: C, dátum: 21.04.2016
Moderátor: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

I. blok

9:00 9:20
Souběžná ochrana technických řešení patentem a užitným vzorem
(prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.)

9:20
09:40
Presadzovanie práv duševného vlastníctva vo svetle rekodifikácie civilného práva v Slovenskej republike
(JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., UPJŠ v Košiciach)

9:40
10:00
Právní úprava kolektivních ochranných známek v České republice, ve Slovenské republice a ve Spojených státech amerických
(Mgr. Vít Svejkovský, LL.M., Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.)

10:00
10:20
Nedostatok dobrej viery prihlasovateľa ochrannej známky vo svetle aplikačnej praxe
(Mgr. Zoltán Nagy, Mgr. Juraj Ondrejka, Vojčík & Partners, s.r.o.)

Diskusia:   10:20 11:00
Prestávka:
 11:00 11:30

II. blok

11:00 11:20
Institut rozlišovací spůsobilosti ochranných známek dle právniho řádu České republiky, Evropské unie a Spojených státech amerických
(Mgr. Martina Zdvihalová, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.)

11:20
11:40
Práva architektov v novej a starej autorskoprávnej úprave
(JUDr. Norbert Adamov, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave)

11:40
12:00
Označení (zeměpisná a původu) nejen pro hmotné věci, ale i pro nehmotné věci a služby? Ochrana know-how
(Mgr. Michal Černý Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci)

Diskusia:   12:00 12:30
Obed:
  12:30 13:30


III. blok

13:30 13:50
Světový systém přihlašování vynálezů a užitných vzorů do zahraničí
(Ing. Marta Hošková, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.)

13:50
14:10
Aktuálne zmeny v práve priemyselného vlastníctva (alebo z legislatívnej kuchynky ÚPV SR)
(JUDr. Tomáš Klinka, Úrad priemyselného vlastníctva SR)

14:10
14:30
Zdruhovenie označení (Genericization of trademark)
(JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., Paneurópska vysoká škola)

14:30
14:50
Internet ako „nástoj“ porušovania autorského práva
(Mgr. Simona Kostrejová, UPJŠ v Košiciach)

Diskusia:   14:50 15:20
Prestávka:
 15:20 15:50
Recepcia:  19:30

Sekcia Civilného práva procesného
Miestnosť: D, dátum: 21.04.2016
Moderátor: JUDr. Peter Molnár, PhD.

I. blok

9:00 9:20
Nový civilný sporový proces a exekučné spory
(JUDr. Peter Molnár, PhD., UPJŠ v Košiciach)

9:20
09:40
Posledné zmeny v insolvenčnej legislatíve Slovenskej republiky
(JUDr. Rudolf Manik PhD., MBA, MHA., JUDr. Rudolf Manik, PhD. - ADVOKÁT s.r.o.)

9:40
10:00
Vybrané aspekty soudní moderace povinností ze smluvních závazků
(JUDr.  Tomáš Tintěra, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci)

10:00
10:20
Trovy konania pri derivatívnej žalobe v zmysle ust. § 182 Obchodného zákonníka
(JUDr. Viliam Poništ, PhD., Krajský súd v Žiline)

Diskusia:   10:20 10:40
Prestávka:  10:40
11.00

II. blok

11:00 11:20
K předpokladům exekuce v českém právu, znění zákona v. jeho výklad
(JUDr. Renáta Šínová PhD., Univerzita Palackého v Olomouci)

11:20
11:40
Alternatívne spôsoby riešenia spotrebiteľských sporov ne/efektívny mechanizmus?
(Mgr. Vladimír Filičko, PhD., UPJŠ v Košiciach)

11:40
12:00
Právo na prístup k súdu
niektoré otázky (vylučovania) právomoci všeobecného súdnictva
(JUDr. Jaroslav Čollák, UPJŠ v Košiciach)

Diskusia:   12:00 12:30
Obed:   12:30
13:30

Recepcia:  19:30„Plénum“
Miestnosť: A
plenárna
Dátum: 22.04.2016
Moderátor: prof. JUDr. Peter Vojčík,CSc.

I. blok

9:30 10:30
Zhodnotenie konferencie
(prof. JUDr. Peter Vojčík,CSc., UPJŠ v Košiciach)

Diskusia:  10:30 11:30* organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky